Beheerder BMI

Beheerder brandmeldinstallatie

 

Ieder gebouw met een brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, en/of rookbeheersinginstallatie dient volgens de NEN2654 (-1-2-3) maandelijks te worden gecontroleerd. Het maakt hierbij niet uit of de installatie is gecertificeerd, geëist of vrijwillig is aangebracht en of de installatie wel of geen doormelding naar een RAC (regionale alarmcentrale) of PAC (Particuliere alarmcentrale) heeft.

De controle van deze installaties dient uitgevoerd te worden door een “opgeleid persoon” ook wel “Beheerder brandmeldinstallatie”. 11 keer per jaar dient de beheerder brandmeldinstallatie een periodieke controle uit te voeren. 1 keer per jaar moet dit worden gedaan door een extern erkend en gecertificeerd branddetectie bedrijf. Het onderhoud van de brandmeld-, en/of ontruimingsinstallatie kent drie typen onderhoud;

✓ Een maandelijkse controle                                                                                                                 
✓ Een 4 en 8 maandelijkse, uitgebreide controle
✓ Een jaarlijkse inspectie uitgevoerd door een (erkend) branddetectiebedrijf

Alle gebeurtenissen en het uitgevoerde onderhoud samenhangend met het functioneren van de brandmeld-, en/of ontruimingsinstallatie, moeten door de beheerder brandmeldinstallatie in een logboek worden bijgehouden.

Aansprakelijkheid

Indien er binnen het object waar een installatie aanwezig is zich een calamiteit heeft voorgedaan, kunnen de logboeken worden opgevraagd en ingezien door de brandweer, justitie en verzekeringsmaatschappijen. Indien er controles niet of gedeeltelijk niet zijn uitgevoerd kan er sprake zijn van nalatigheid en is het mogelijk dat de gebruiker of eigenaar van het gebouw hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Wat kan veiligheid direct voor u betekenen!

Uiteraard kunt u ervoor kiezen binnen uw bedrijf of instelling een medewerker op te leiden tot beheerder brandmeldinstallatie. Vanzelfsprekend brengt het uitvoeren van deze taak echter een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Het structureel uitvoeren van het onderhoud brandmeldinstallatie kost tijd en dus geld, tijd die u als klant vaak niet heeft in verband met uw eigen dagelijkse arbeidsprocessen. Daarnaast is het zo dat wanneer de eigen beheerder op vakantie is, met verlof, ziek of een andere baan krijgt er een extra of nieuwe beheerder moet worden opgeleid.

Veiligheid Direct bied u de mogelijkheid om de verplichte controles uit te besteden. Dit houd in dat wij met onze gecertificeerde werknemers de taken beheerder brandmeldinstallatie en de maandelijkse controles uit handen nemen en ervoor zorgen dat u voldoet aan de regels gesteld in de NEN2654. Daarnaast ontzorgen wij u tevens in de verplichte jaarlijkse inspectie welke moet worden uitgevoerd door een erkend branddetectiebedrijf met één van onze partners. Uiteraard staat het u vrij deze jaarlijkse inspectie met een eigen partner te organiseren. Tevens zijn wij in staat wanneer er zich een alarm heeft voorgedaan de centrale voor u te resetten.

Uw voordelen

✓ Beheerder brandmeldinstallatie verplicht, U voldoet aan de wet-, en regelgeving
✓ U heeft geen opleidingskosten voor een beheerder brandmeldinstallatie cursus en hoeft geen rekening te houden met werkroosters
✓ Personeelswisselingen hebben geen invloed op het beheer van de brandmeldinstallatie
✓ U kunt uw tijd besteden aan uw eigen werk
✓ De beheerderstaken worden uitgevoerd door specialisten, dit komt de veiligheid ten goede
✓ U heeft niet alleen een intern logboek maar ook een extern logboek welke door ons wordt bijgehouden
✓ Voor een vast bedrag per maand weet u waar u aan toe bent, er zijn geen onvoorziene kosten

Beheerder brandmeldinstallatie uitbesteden?

Voor een vast bedrag per maand ontzorgen wij u in het beheer, de controle en het onderhoud van uw installatie. Dit is al mogelijk vanaf slechts €1,65 per dag! Informeer naar de voorwaarden en onze uitgebreide mogelijkheden.

Waarom beheerstaken uitvoeren aan een brandmeldinstallatie (B.M.I.)?

Elke brandmeldinstallatie moet volgens de wet maandelijks worden beheerd. Daarom moet er intern of extern een beheerder worden aangesteld die de beheerderstaken aan de brandmeldinstallatie uitvoert. Dit staat beschreven in de NEN 2654. Een beheerder is (bij brand) het eerste aanspreekpunt van de brandweer.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een beheerder Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.